Komitetai

Komitetai
 • SOCIALINIAI-AKADEMINIAI

  Komitetas, kurio veikla yra susijusi su socialiniais ir akademiniais reikalais.

  Bendrabutis – bendradarbiaujant su LSU bendrabučio taryba ir organizuojant bendrabučio gyventojų susirinkimus, siekiama gerinti gyvenimo sąlygas bendrabutyje bei spręsti iškilusias problemas.

  Stipendijos, pašalpos, paskolos – studentų interesų atstovavimas dalyvaujant stipendijų, pašalpų bei paskolų teikimo nuostatų (taisyklių) kūrime ar/ir redagavime.

  Studijų kokybė – studijų kokybės stebėjimas, kad ji atitiktų studijuojamą studijų programą.

  Taip pat, šis komitetas padeda spręsti problemas iškilusias tarp studento ir dėstytojo.

 • RYŠIAI SU VISUOMENE

  Įvaizdis, reklama, komunikacija – trys pagrindinės sąvokos apibūdinančios RSV (ryšių su visuomene) funkcijas ir pareigas.

  Įvaizdis – teigiamos nuomonės apie LSU SA formavimas ir palaikymas, LSU SA logotipo populiarinimas bei informacijos pateikimas tikslinėms grupėms.

  Reklama – plakatų, video reklamų ar kitokios informacijos pateikimas tikslinėms grupėms.

  Komunikacija – bendravimas su studentais, akademijos bendruomene, kitomis organizacijomis bei žiniasklaida.

 • KULTŪRA IR LAISVALAIKIS

  Dinamiškas, kupinas veiksmo ir netikėtumų komitetas, kurio pagrindinis tikslas yra neleisti studentams nuobodžiauti. Šio komiteto žinioje yra  laisvalaikio, kultūros bei sporto renginiai. Čia idėja virsta kruopščiai suplanuotu ir įgyvendintu renginiu.

  Kultūros ir laisvalaikio komiteto nariai yra atsakingi už renginių scenarijaus sukūrimą, jo realizavimą, techninių bei kitų problemų sprendimą.

 • MARKETINGAS

  Komitetas, kurio veikla yra susijusi su organizacijos įgytais, kontroliuojamais ir naudojamais piniginiais ištekliais.

  Rėmėjai – kontaktų su galimais rėmėjais užmezgimas, prašymų rašymas esant tam tikriems renginiams. Padėkų pristatymas rėmėjams po renginio. Ieškojimas rėmėjų ne tik renginiams.

  Finansų paieška / verslas – pasiūlymų teikimas kaip LSU SA iš kokios nors įvykdytos veiklos galėtų gauti papildomų lėšų. Pasiūlymai pateikiami detalus, su išlaidom ir numatomom pajamom Ieškojimas nuolatinės veiklos, nešančios pelną.

  Buhalterija – renginių sąmatos apskaičiavimas. LSU SA išrašytų faktūrų tvarkymas. Po kiekvieno renginio surinkimas iš SA narių. Kasos išlaidų ir pajamų tvarkymas.

  Reklama – plakatų, video reklamų ar kitokios informacijos paruošimas ir pateikimas tikslinėms grupėms.

 • ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

  Žmogiškųjų išteklių komitetas studentų atstovybėje (SA) atsakingas už naujų SA narių pritraukimą, jų adaptaciją. Šis komitetas rūpinasi konfliktų prevencija SA viduje, motyvacijos kėlimu, vidaus kultūros propagavimu organizuojant įvairius mokymus bei socialinius vakarus. Taip pat prisidedama prie kitų komitetų veiklos siekiant maksimaliai gero darbo našumo koordinuojant žmonių paskirstymą pagal veiklos prioritetus.

 • TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR PROJEKTAI

  Kiekvieną semestrą į LSU atvyksta erasmus studentai iš įvairių užsienio šalių. Pagrindinis tarptautinių ryšių komiteto tikslas yra padėti tiems studentams prisitaikyti tiek akademijoje, tiek Kaune, tiek visoje Lietuvoje.

  Tarptautinių ryšių komitetą sudaro koordinatorius ir mentoriai. Koordinatorius privalo koordinuoti mentorių veiklą ir bendradarbiauti su tarptautinių ryšių skyriumi. Mentoriumi gali būti kiekvienas LSU studentas, bent šiek tiek mokantis anglų kalbą. Jo pareigos yra susisiekti su erasmus studentu jam dar neatvykus į Lietuvą, pasitikti jau atvykus į Lietuvą, apgyvendinti bendrabutyje ir suteikti visą informaciją, kuri reikalinga užsienio studentams.